V souvislosti s přijetím novely zákona č. 253/2018 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a přijetí nového zákona o evidenci skutečných majitelů dojde od 1. června 2021 také ke změnám v Zákoně o zadávání veřejných zakázek. V důsledku předmětné změny již nebude možné uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, který je českou právnickou osobou, pokud nepůjde zjistit jeho skutečné majitele z evidence skutečných majitelů. Zadavatel tak bude povinen takového vybraného dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení. V případě zahraničních dodavatelů bude zadavatel postupovat jako doposud a zahraničního vybraného dodavatele vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, k identifikaci skutečných majitelů a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah skutečných majitelů k vybranému dodavateli.