O nás

Na podzim roku 2001 byla založena Energetická agentura Vysočiny (EAV) jako nezisková organizace se statutem zájmového sdružení právnických osob. Agentura byla založena s podporou programu SAVE Evropské unie za současného zřízení partnerských energetických agentur v Rakousku, Španělsku a Portugalsku.

Zakládajícími členy sdružení jsou Sdružení obcí Vysočiny, Krajská agrární komora a Krajská hospodářská komora. Cílem, pro jehož naplnění byla agentura založena, je poskytovat služby zakladatelům i ostatním subjektům v Kraji Vysočina.

EAV se zaměřuje zejména na snižování spotřeby energie, na snižování zátěže životního prostředí a na optimalizaci systémů nakládání s odpady. Široké spektrum služeb, které EAV zajišťuje, využívají jak obce a města, tak podnikatelé a občané. Součástí poskytovaných služeb je i bezplatné poradenské středisko.

EAV je zapojena do mnoha mezinárodních výzkumných projektů zaměřených na snižování spotřeby energie, na zkvalitnění nakládání s odpady a na minimalizaci dopadů na životní prostředí.

IČ: 70938334

DIČ: CZ70938334

Bankovní spojení: ČS 1471281309/0800

Společnost je zapsána v registru zájmových sdružení právnických osob Krajského soudu v Brně.

Činnosti EAV

EAV prosazuje zavádění a využívání místních energetických zdrojů – obnovitelných zdrojů energie, a podporuje vyhledávání možností úspor energie jako základních prostředků k dosažení trvale udržitelného rozvoje.

EAV připravuje a vydává propagačně-výchovné materiály a publikace, organizuje vzdělávací akce, jakými jsou přednášky, semináře, konference a exkurze.

EAV zhotovuje energetické audity objektů a zařízení v průmyslových, zemědělských a jiných oblastech. Pro obce, města a mikroregiony zabezpečuje přípravu energetických studií, generelů, energetických koncepcí a další dokumenty regionálního energetického plánování.

Odborníci Energetické agentury Vysočiny provádějí poradenství a konzultace o specifických oblastech energetické a odpadové problematiky, služby při instalacích a rekonstrukcích obnovitelných zdrojů energie, při změnách zdrojů vytápění, zateplování objektů a aplikaci úsporných opatření.

Při zpracování EAV vychází z potřeb dané lokality s ohledem na regionální územní plánování, jak je běžné v obcích zemí Evropské unie (EU).

EAV pomáhá při financování vybraných energetických projektů, zejména vyhledáváním možností zajištění finanční podpory.

Naše služby jsou určeny pro:

  • státní instituce a neziskové organizace (konzultace, pomoc při přípravě publikací, zajišťování finanční podpory, dokumenty územního energetického plánování, energetické studie, přípravy podkladů pro legislativu),
  • města a obce (generely obcí, audity budov, návrhy úspor, zajišťování finanční podpory),
  • školy a nemocnice (energetické audity, návrhy úspor, zajišťování finanční podpory),
  • výzkumné ústavy (energetické analýzy),
  • bytová družstva a vlastníky nemovitostí (poradenství soukromým osobám zdarma, audity budov, návrhy úspor zateplením a změnami vytápění, zajišťování finanční podpory).
Back to Top