Mezinárodní projekty

Projekt ADAPTRegion AT-CZ, ATCZ210

  • Lead Partner: Nadace Partnerství
  • Projektoví partneři: Energetická agentura Vysočiny, Energy Centre České Budějovice, RERA a.s., Klimabündnis Oberösterreich
  • Realizace projektu je plánována do 31. 12. 2022
  • Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie, programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020
  • Veškeré informace o projektu jsou dostupné na adapterraawards.eu

Projekt ADAPTRegion AT-CZ, podpořený z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika, přinese obcím nejnovější znalosti a zkušenosti v oblasti adaptací a poskytne jim poradenství k plánovaným investičním záměrům. Projekt díky přípravě a pravidelné aktualizaci pasportu investic v příhraničním regionu umožní připravované investice v obcích odhalit již na samém počátku, zkontaktovat obce a pomůže jim získat informace, jaká adaptační opatření je vhodné do daného investičního záměru implementovat. Díky realizaci projektu ADAPTRegion bude téma adaptací na změnu klimatu zařazeno do portfolia aktivit jednotlivých projektových partnerů a rozšíří stávající činnosti a nabídku konzultací obcím a dalším veřejným subjektům.

Nedílnou součástí projektu je i práce s veřejností, tak aby získala zájem na tématu a realizaci adaptačních opatření v přeshraničním regionu, v plánu je mimo jiné putovní výstava. Veřejnost se bude moci také aktivně zapojit do nominací a hlasování v nové přeshraniční kategorii soutěže „Adapterra Awards“.


Projekt Circular Economy of Waste - CEWA, ATCZ205

Leadpartner projektu: Energetická agentura Vysočiny

Projektoví partneři:

Svazek obcí pro komunální služby, Třebíč

Město Prachatice

Univerzita přírodních zdrojů a biologických věd, Vídeň

Spolek pro nakládání s odpady ve správním obvodu Waidhofen/Thaya

Strategičtí partneři:

Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Úřad spolkové vlády Horního Rakouska (oddělení ochrana ŽP, odpadové hospodářství a ochrana půdy)

Cílem projektu CEWA je inovativní přístup v systému nakládání s odpady s důrazem na aplikovatelnost v příhraničních českých i rakouských regionech. Tento přístup spočívá v nalezení optimálních postupů pro minimalizaci množství odpadů a pro maximalizaci využití odpadů na základě principů cirkulární ekonomiky. Projekt CEWA je v souladu s cirkulární ekonomikou Evropské unie.

Výstupem projektu bude strategie pro uplatnění principů cirkulární ekonomiky. Tato strategie bude vytvořena v podobě dvojjazyčné souhrnné zprávy vycházející z teoretických studií, analýz, pilotních výzkumů a praktických ověření. Témata projektu se soustředí na problematické oblasti při nakládání s odpady, zejména na předcházení odpadům z potravin, způsob využití starých elektrospotřebičů, problematiku pouličního (odhazovaného) odpadu, metody cílené osvěty a vzdělávání.

Projektový tým je složen z partnerů, kteří mají odborné teoretické i praktické zkušenosti, možnosti k pilotnímu ověřování a zkušenosti s realizací obdobných projektů. Rakouští partneři přinášejí své know-how z oblasti výzkumu a vzdělávání a při provozu systémů nakládání s odpady, čeští partneři mají rozsáhlé praktické zkušenosti z provozu konkrétních zařízení pro nakládání s odpady a zavádění environmentální výchovy a vzdělávání.

Délka projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Projekt TOGETHER

TOGETHER_RGBProjekt TOGETHER (TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) má za cíl motivovat veřejné budovy při osvojení inovativního přístupu správy budov v oblasti energetické efektivnosti. Projekt chce podpořit změnu ve veřejných budovách nejen v oblasti technologických inovací, ale především ve způsobu chování a zvycích uživatelů budov. To je také jeden z hlavních způsobů vedoucích ke snížení spotřeby energie a zvýšení energetické efektivnosti ve veřejných budovách. Jedná se o tříletý projekt probíhající v rámci evropské nadnárodní spolupráce v programu Interreg Central Europe.

Průběh projektu můžete sledovat přes aktuální Newslettery projektu:

Newsletter 1  Newsletter 2  Newsletter 3  Newsletter 4  Newsletter 5

V rámci projektu vznikly mimojiné tyto publikace:

Více informací naleznete na webu projektu TOGETHER


Projekt IRAS

Projekt IRAS je tříletý přeshraniční česko-rakouský projekt financovaný z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.
Hlavním cílem projektu IRAS je vývoj nového biometalurgického procesu, který umožní inovativní, ekologické a energeticky nenáročné získávání těžkých kovů, jako jsou olovo (Cu), zinek (Zn), kobalt (Co) nebo chrom (Cr) z druhotných surovin. Za tímto účelem se budou kovy uvolňovat z pevné matrice pomocí bakterií (jako jsou Acidithiobacillus a Leptospirillum) a oddělovat pomocí bioelektrochemického procesu. Přímou vazbu obou těchto biotechnologických procesů lze považovat za základ inovace v tomto projektu. Nedílnou součástí projektu je ekonomické vyhodnocení celého procesu.
Partnery projektu jsou Masarykova univerzita Brno, rakouští partneři K-MET Gmbh, BOKU Universitӓt Vídeň, Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o.

Projekt EXEM

Projekt se zaměřuje na standardizaci pracovních pozic v oblasti energetického managementu za účelem vyškolení expertů v oblasti energetického managementu (EXEM), kteří budou plánovat, monitorovat a regulovat spotřebu energie v rámci organizace, budovy nebo určitého zařízení. Projekt v rámci svých aktivit testuje a implementuje Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu – tzv. ECVET systém. Více informací o projektu naleznete ZDE.

Projekt EURONET 50/50 max

Projekt zaměřený na snižování spotřeby ve školách, případně i v jiných veřejných budovách. Úspor je dosaženo primárně změnou chování žáků v těchto školách. Princip 50/50 znamená, že polovinu dosažených úspor vrátí zřizovatel školy zpátky škole a samotní žáci rozhodnou o tom, jakým způsobem škola s těmito prostředky naloží. Tento princip je tedy výhodný pro obě strany.

Projekt SUSREG

SUSREG je mezinárodním projektem, jehož hlavním cílem je získávání a sdílení zkušeností z oblastí urbanistického plánování, obnovitelných zdrojů a energetických úspor. V rámci projektu bude v šesti zemích proškoleno celkem 800 odborníků na plánování či bude např. vydáno několik výukových publikací a odborných manuálů.

Projekt ESVYNO

Projekt ESVYNO je přeshraniční česko-rakouský projekt financovaný z Fondu malých projektů, jenž je přímou součástí Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013“. Projekt se zaměřuje na analýzu stávající energetické situace v Kraji Vysočina a v dolnorakouském okrese Gmünd. Tato analýza bude zahrnovat jak diagram zobrazující toky energie, tak i mapovou část.

Analýza energetických systémů regionu Vysočina v čj ke stažení ZDE.

Analýza energetických systémů regionu Vysočina v nj ke stažení ZDE.

Analýza energetických systémů regionu Nordlicht v nj ke stažení ZDE.

Projekt UNO

Projekt UNO je zaměřen na definování a vytvoření konkrétních aplikačních postupů v oblasti odpadového hospodářství, které povedou k nastavení optimálního systému pro města a obce v Kraji Vysočina. Navrhované postupy se budou týkat organizace, logistiky, osvětové činnosti a prevence odpadů. Tyto postupy budou zároveň přizpůsobeny novým legislativním změnám,  zejména v oblasti vztahu nakládání s odpady a zadávání veřejných zakázek, snižování vlivu na životní prostředí a minimalizaci ekonomické zátěže pro obyvatele.

Součástí projektu je kampaň, která bude spočívat zejména ve zprostředkování konzultačního a poradenského „styku“ mezi představiteli měst a obcí Kraje Vysočina a představiteli odpadářského spolku ARGE (rakouské svazky odpadového hospodářství) s cílem přenosu know-how, pochopení systému fungování rakouských odpadářských spolků, příčin jejich vzniku a jejich výhod pro členy. Současný legislativní vývoj v ČR jednoznačně předpokládá vznik obdobných organizací, které již fungují v Rakousku. Náplní projektu je prozkoumání podmínek, za jakých fungují tyto organizace v Rakousku, a jejich adaptace a přizpůsobení podmínkám ČR.

V rámci projektu dále bude probíhat bezplatné poradenství, besedy a konzultace v sídlech cílových skupin. Poradenství je zaměřeno jednak na metodickou pomoc při pořádání různých motivačních akcí (hry, soutěže, cyklojízdy…), a jednak na vysoce odbornou problematiku spojenou s poradenstvím při provozování náročných odpadářských techonologií.

Projekt CombinES

CombinES je tříletý projekt, který je financován z operačního programu Central Europe. Zaměřuje se na možnost zkombinovat financování určitého projektu z dotačního programu při současném uplatnění metody EPC (Energy Performance Contracting). Projektu se účastní celkem sedm partnerů ze zemí střední Evropy. Energetická agentura Vysočiny je vedoucím partnerem tohoto projektu.

Metoda EPC se používá pro financování energeticky efektivních opatření s krátkou a střední dobou návratnosti. K realizaci opatření s dlouhou dobou návratnosti je proto potřeba financování z dotačních programů. Projekt CombinES usiluje o identifikaci a odstranění stávajících bariér znemožňujících financování prostřednictvím kombinace těchto dvou způsobů a umožní realizaci energeticky efektivních projektů s omezeným veřejným financováním.

Projekt IRFIS

Projekt IRFIS je přeshraniční česko-rakouský projekt financovaný z Fondu malých projektů, jenž je přímou součástí Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013″. Projekt se zaměřuje na problematiku financování energetických úspor v budovách metodou EPC (Energy Performance Contracting) a je realizován v Regionu Thayaland a v Kraji Vysočina. Oba regiony řeší stejný problém, a to jednak vysokou energetickou náročnost budov vlastněných veřejnoprávními subjekty, snahu o snižování spotřeby energií, a jednak nedostatek finančních prosředků na realizaci úsporných opatření. Projekt si především klade za cíl vytvořit model financování energetických úspor v budovách metodou EPC a vytvořit podklady a vzory, které budou obecně použitelné. Partnery projektu jsou Energetická agentura Vysočiny a Zukunftsraum Thayaland.

Základní princip metody EPC spočívá v realizaci úsporných opatření, která jsou postupně splácena z dosažených úspor. Manuál EPC včetně příkladů již realizovaných projektů lze stáhnout ZDE.

Projekt SERPENTE

Projekt SERPENTE (podpořený z operačního programu Interreg IVC) je mezinárodní tříletý projekt zaměřený na zlepšení energetické efektivnosti ve veřejných budovách rozdělených do pěti skupin dle jejich typologie (historické budovy, sociální budovy, sportovní zařízení, školy a kanceláře). Projekt usiluje o zvyšování povědomí veřejnosti, politiků, obcí a krajů o energetické efektivnosti a snižování spotřeby energie uživateli veřejných budov a rovněž má za cíl identifikovat dobré příklady energeticky efektivních postupů v těchto budovách.

Projekt Future of Waste (FUWA)

FUWA je tříletý přeshraniční česko-rakouský projekt (podpořen z OP Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013), který řeší postupy, jak zkvalitnit způsoby nakládání s odpady, podporuje výměnu přeshraničních zkušeností a umožňuje vypracování konceptů a hledání nových řešení na všech stupních hierarchizace odpadu, zejména pro struktury osídlení v malých obcích v příhraničních regionech. Nositelem projektu je Energetická agentura Vysočiny a dalšími partnery jsou Mikroregion Telčsko a dva partneři z Rakouska (vídeňská univerzita BOKU – Institut pro odpadové hospodářství a Österreichisches Ökologie-Institut).

Projekt se zabývá jak biologicky rozložitelnými odpady, tak směsným komunálním odpadem a ostatními odpady (vypracování podrobné alternativní podkladové studie posuzující varianty nakládání s BRO a s SKO a ostatními odpady) a rovněž se věnuje problematice opětovného použití a využití odpadu. Nemalá část aktivit projektu je spojena s osvětovou činností napříč spektrem cílových skupin (státní správa a samospráva, školská zařízení, podnikatelé, široká veřejnost) s následnou realizací celkem šesti pilotních projektů (tři v obcích v ČR a tři v Dolním Rakousku a Vídni). Další milníky projektu zahrnují vytvoření vyhledávací studie navrhující optimální umístění technologických celků pro nakládání s odpady v Kraji Vysočina a vytvoření studie popisující region a zhodnocující očekávané ekologické dopady po aplikování navržených opatření.

Projekt Snižování energetické náročnosti (SEN)

Česko-rakouský přeshraniční projekt SEN (podpořen z OP Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013) je zaměřen na předávání zkušeností mezi partnery vzhledem k opatřením vedoucím ke snižování energetické náročnosti budov. V rámci tohoto projektu konkrétně v souvislosti s instalací rekuperační jednotky a sledováním a snížením spotřeby energie. Tato opatření jsou realizována ve Střední průmyslové škole Třebíč. Vedoucím partnerem projektu je Kraj Vysočina, dalšími partnery jsou Energetická agentura Vysočiny a Energieagentur der Regionen z Waidhofenu.

Projekt ENERGY FUTURE

Projekt ENERGY FUTURE je přeshraniční česko-rakouský projekt v rámci programu Evropské územní spolupráce ČR–Rakousko zaměřeného na spolupráci v oblasti efektivního využívání energie. Na projektu se podílí celkem devět partnerů zastupujících Dolní Rakousko, Jihočeský a Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Doba trvání projektu je tři roky. V jeho rámci jsou realizovány aktivity vedoucí k optimalizaci spotřeby energie ve veřejných budovách a k podpoře energetického managementu ve firmách. Důraz je rovněž kladen na výměnu informací a zkušeností v oblasti výstavby nízkoenergetických a pasivních domů. Součástí projektu je také vybudování mobilní naučné stezky, jejímž hlavním tématem je energetická sanace budov.

Energetická agentura Vysočiny provádí v rámci projektu především monitoring spotřeby energie ve vybraných budovách ve vlastnictví Kraje Vysočina (např. Nemocnice Jihlava: pavilon diagnostického oddělení, pavilon gynekologicko-porodnického oddělení, pavilon interního oddělení; Nemocnice Třebíč, Nemocnice Nové Město na Moravě: Buchtův Kopec, Gymnázium Žďár nad Sázavou, Gymnázium Třebíč…). Tento monitoring je podkladem pro následnou optimalizaci spotřeby a využití energie. EAV se rovněž zaměřuje na osvětu veřejnosti i správců budov se snahou o cílenou změnu chování uživatelů.

Projekt Pathways for Carbon Transitions (PACT)

Tříletý projekt PACT (realizovaný v rámci 7. rámcového programu a financovaný Evropskou komisí) usiluje o zobrazení udržitelné postkarbonové společnosti a jak toho lze dosáhnout během dalších 50 let. Projekt v prvé řadě zkoumá energetickou potřebu a další vývoj směrem k postkarbonovému konceptu z hlediska infrastruktury (ve vztahu k urbanizaci a územnímu plánování) a z hlediska životního stylu a chování (ve vztahu k dostupným technologiím). Konečným cílem projektu je stanovení konkrétního počtu scénářů vedoucích k poskarbonové společnosti.

Modellgestützte Energiekonzepte für Kommunen

Projekt je zaměřený na vytvoření software pro předpověď rozvoje měst a oblastí po energetické stránce (software pro tvorbu územních energetických koncepcí). Software porovnává modelové situace s realitou a na základě toho se stanoví optimální rozvoj města.

IQ Industry

IQ Industry – aktivity Kraje Vysočina: V rámci tohoto projektu proběhl 16. listopadu 2012 odborný seminář EVVO na téma Příklad úspory energií ve vazbě na technická řešení budov, kterého se zúčastnilo 20 účastníků z řad zástupců škol Kraje Vysočina. Seminář proběhl na Střední škole technické Jihlava.

Uložit

Uložit

Uložit

Back to Top